Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů vzniklých na základě kupních smluv o prodeji zboží uzavíraných společností Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. (dále jen Lias) jako prodávajícím. Veškerá ustanovení odchylná od těchto VOP vyžadují písemnou podobu v jednotlivých kupních smlouvách, přičemž ustanovení kupních smluv jsou vždy nadřazena ustanovením obsaženým v těchto VOP.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., IČ: 46882324, se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle A, vložce 2285 (dále též „Prodávající“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které stanovují základní pravidla vztahů mezi Prodávajícím a jeho zákazníky související s uzavíráním, změnou a rušením kupních smluv a výkonem práv a povinností z těchto kupních smluv, a to s výjimkou vztahů souvisejících s uzavíráním, změnou a rušením kupních smluv a výkonem práv a povinností z kupních smluv vyplývajících z platných a účinných Obchodních podmínek „Liapor Beton“ Prodávajícího.

1.2. Tyto VOP tvoří v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále též „OZ“) nedílnou část obsahu kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím, v postavení prodávajícího na straně jedné, a jeho zákazníky, v postavení kupujících na straně druhé (dále též „Kupující“). Tyto kupní smlouvy budou dále označovány též jako „Kupní smlouvy“ či každá jedna z nich též jako „Kupní smlouva“. Ujednání Kupní smlouvy, která se svým obsahem odchylují od VOP, mají v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ přednost před zněním těchto VOP.

1.3. Kupující odesláním objednávky či učiněním jiného návrhu na uzavření Kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky či učinění jiného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Právní jednání směřující k uzavření Kupní smlouvy, popřípadě k její změně nebo jejímu zániku musí být učiněna písemně, nebude-li smluvními stranami sjednáno písemně jinak.

2.2. Kupní smlouva bude uzavřena na základě písemné objednávky Kupujícího (dále též „Objednávka“) a/nebo Nového návrhu (viz dále v textu těchto VOP). Základní náležitosti Objednávky jsou upraveny v čl. 3 VOP.

2.3. Kupující je Objednávkou vázán po dobu pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení Prodávajícímu a po tuto dobu není Kupující oprávněn Objednávku odvolat.

2.4. Nepřijme-li Prodávající Objednávku ve lhůtě její závaznosti dle čl. 2. odst. 2.3. VOP, platí, že Objednávku odmítl.

2.5. Jestliže přijetí Objednávky učiněné Prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se toto za odmítnutí Objednávky a zároveň za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy (dále též „Nový návrh“). Takto Prodávajícím učiněný Nový návrh na uzavření Kupní smlouvy je závazný po dobu pěti pracovních dní od jeho doručení Kupujícímu a po tuto dobu nemůže být Prodávajícím odvolán.

2.6. Kupující je povinen Nový návrh do pěti pracovních dnů ode dne jeho doručení písemně přijmout anebo písemně odmítnout.

2.7. Doručením potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu anebo doručením potvrzení Nového návrhu ze strany Kupujícího Prodávajícímu, je uzavřena Kupní smlouva.

2.8. V případě, kdy Kupní smlouva nebude obsahovat některé základní náležitosti, které lze dovodit z ustanovení těchto VOP, nebo Kupní smlouva nebude odlišně upravovat vymezení některých práv a povinností smluvních stran, řídí se právní vztahy mezi oběma smluvními stranami ustanoveními Kupní smlouvy a ustanoveními těchto VOP, které svým obsahem neodporují obsahu Kupní smlouvy.

3. Objednávka

3.1. Za účelem řádného uzavření Kupní smlouvy v souladu s těmito VOP poskytne Prodávající Kupujícímu na jeho žádost svojí vzorovou Objednávku. Kupující je oprávněn použít i svou vlastní podobu Objednávky. Objednávku lze učinit také v elektronickém obchodě (e-shopu) na internetových stránkách www.liapor.cz (dále též „E-shop“), a to postupem v E-shopu upraveným.

3.2. Objednávka učiněná jinak, než prostřednictvím E-shopu, by měla obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • druh zboží, přesná identifikace, včetně kvalitativních podmínek (např. tloušťku u dlažeb, pevnost u zdiva, vlhkost nebo hmotnost u kameniva Liapor, apod.)
 • množství jednotlivých druhů zboží
 • barvu
 • frakci
 • způsob balení
 • dodací lhůtu
 • přesné odesílací dispozice
 • označení subjektu Kupujícího, tj. obchodní firmu nebo název, popřípadě jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo trvalého bydliště; identifikační číslo a daňové identifikační číslo, popřípadě datum narození; bankovní spojení
 • podpis a identifikaci osoby oprávněné k vystavení objednávky za osobu kupujícího (neplatí pro Objednávky učiněné elektronickou formou)

Bude-li některá z výše uvedených skutečností v Objednávce chybět, i přesto je Objednávka pro Kupujícího závazná a Prodávající je oprávněn ji ve smyslu těchto VOP přijmout.

4. Kupní cena a cenové podmínky

4.1. V případě, kdy Kupní smlouvou nebude sjednáno jinak, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zakoupeného zboží stanovenou dle cen měrných jednotek zakoupeného zboží násobených množstvím zakoupeného zboží, přičemž při určení ceny měrných jednotek zboží je rozhodný ceník zboží Prodávajícího platný ke dni odeslání dané Objednávky Prodávajícímu. Veškeré platné ceníky zboží Prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách www.liapor.cz. Kupující učiněním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito ceníky zboží Prodávajícího, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání Objednávky.

4.2. K cenám uvedeným v ceníku zboží účtuje Prodávající daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4.3. Zboží je v některých případech dodáváno paletované nebo v jutových žocích, jako takové prodáváno i s těmito paletami, resp. jutovými žoky. Kupní cena palet, resp. jutových žoků, bude Kupujícímu účtována zvlášť. V případě, že na základě písemné dohody smluvních stan dojde k vrácení nepoškozených palet, resp. jutových žoků, Prodávajícímu do 30 dnů od jejich dodání, Kupujícímu vzniká právo na slevu z kup ní ceny těchto palet, resp. jutových žoků, bylo-li předem písemně sjednáno. Po uplynutí doby 30 dnů od dodání palet, resp. jutových žoků, je možné jednat s Prodávajícím o uzavření dohody o jejich zpětném odkoupení Prodávajícím za smluvní cenu.

5. Platební podmínky

5.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, je cena zboží splatná ihned při dodání zboží Kupujícímu.

5.2. Při placení zboží před jeho dodáním na základě proforma faktury (tato není daňovým dokladem), je kupní cena splatná do 7 dnů od dne jejího doručení. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad nejpozději do 3 dnů ode dne zaplacení zálohy.

5.3. Při sjednání zaplacení kupní ceny na základě faktury – daňového dokladu, je cena zboží splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře – daňovém dokladu, která nesmí být kratší než 7 dní.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že za den doručení proforma faktury a faktury – daňového dokladu, se považuje třetí den od dne jejího odeslání Prodávajícím na adresu Kupujícího.

5.5. Bude-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny zboží a/nebo jiné částky účtované proforma fakturou či daňovým dokladem-fakturou, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodáním zboží se rozumí předání objednaného zboží Kupujícímu a jeho převzetí Kupujícím. Dodáním zboží se rozumí:

 • v případě odběru zboží Kupujícím z areálu výrobního závodu Prodávajícího okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu v tomto místě nakládat se zbožím;
 • v případě, kdy je Kupujícím požadována přeprava zboží do konkrétního místa a Prodávající zajišťuje přepravu jako součást svého plnění závazku v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou, okamžik, kdy Prodávající a/nebo přepravce Prodávajícího předá Kupujícímu zboží v tomto konkrétním místě;
 • v ostatních případech okamžikem předání zboží přepravci určenému Kupujícím.

6.2. V případě odběru zboží zástupcem Kupujícího je tento povinen být vybaven odpovídající plnou mocí či jiným obdobným dokumentem, který jej k převzetí zboží opravňuje, a to co do množství a kvality v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou. Ustanovení první věty čl. 6. odst. 6.2. VOP se nepoužije v případě, kdy Kupující předem písemně avizoval Prodávajícímu, že zboží za Kupujícího převezme třetí osoba.

6.3. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Prodávající jako součást svých závazků z uzavřené Kupní smlouvy, je Kupující povinen mít v místě dodání zboží určeném dle uzavřené Kupní smlouvy odpovídající manipulační techniku, která umožní bez prodlení zboží vyložit a současně je povinen zajistit převzetí zboží oprávněnou osobou, přičemž oprávnění osoby určené Kupujícím k převzetí zboží není Prodávající povinen přezkoumávat.

6.4. V případě, že přepravu zboží zajišťuje Prodávající, a při přepravě dojde vlivem vyšší moci (např. objížďka, hromadná havárie, apod.) a/nebo v důsledku nepřiměřené časové prodlevy s vykládkou zboží mající svůj původ na straně Kupujícího, ke vzniku vícenákladů, a tyto vícenáklady bude vůči Prodávajícímu uplatňovat jím pověřený přepravce, je Kupující povinen tyto vícenáklady v plné míře Prodávajícímu uhradit.

6.5. Kupující je povinen objednané zboží převzít ve sjednaném termínu a místě v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.5% z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

6.6. Bude–li Kupující v prodlení s převzetím zboží o více jak 30 kalendářních dní, má se za to, že Kupní smlouva byla porušena podstatným způsobem. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 50% kupní ceny předmětného zboží.

6.7. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží od Prodávajícího s výjimkou případů, kdy vznikají na straně Kupujícího nároky z odpovědnosti za vady zboží a vadné plnění má charakter podstatného porušení Kupní smlouvy. Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje dodání zboží, které má charakter neodstranitelných vad.

6.8. Prodávající se zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou prodlením s dodáním zboží a rovněž Kupující se zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou prodlením s převzetím zboží, včetně povinnosti k úhradě smluvní pokuty dle těchto VOP, jestliže porušení smluvní povinnosti je odůvodněno tím, že Prodávajícímu, resp. Kupujícímu, ve splnění povinností dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

6.9. Vyvstane-li v období ode dne uzavření Kupní smlouvy do sjednaného dne dodání zboží v důsledku chování Kupujícího nebo v důsledku jiných okolností na straně Kupujícího důvodná obava na straně Prodávajícího, že Kupující poruší svou povinnost řádně a včas zaplatit kupní cenu zboží, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího dostatečné zajištění úhrady kupní ceny. Jinou okolností na straně Kupujícího, ze které lze usuzovat na to, že závazek Kupujícího k úhradě sjednané kupní ceny nebude splněn, je zejména skutečnost, že proti Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního zákona v účinném znění, Kupující je v likvidaci, proti Kupujícímu je vedena exekuce nebo Kupující je v prodlení delším 30 dnů se splněním svého peněžitého závazku vůči třetí osobě. Do doby poskytnutí dostatečného zajištění úhrady kupní ceny není Prodávající povinen plnit své závazky z Kupní smlouvy. Nebude-li toto zajištění poskytnuto ani do 7 dnů ode dne doručení žádosti Prodávajícího o jeho poskytnutí, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé na straně Prodávajícího zařazením objednaného zboží do výroby či jeho výrobou.

6.10. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zakoupené zboží, jestliže má za Kupujícím pohledávky po lhůtě splatnosti a Kupující ani na písemnou výzvu Prodávajícího svým splatným závazkům za Prodávajícím nedostojí nebo Prodávajícímu neposkytne dostatečné zajištění úhrady těchto splatných závazků včetně zajištění úhrady kupní ceny dodávaného zboží. Nebudou-li tyto závazky uhrazeny, resp. nebude-li toto zajištění poskytnuto, ani do 7 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího dle první věty čl. 6. odst. 6.10. VOP, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé na straně Prodávajícího zařazením objednaného zboží do výroby či jeho výrobou.

7. Zákaz exportu zboží

7.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího vyvážet zboží do zahraničí. Kupující je povinen zajistit, aby osoby, která od něj zboží či jeho část dále nabude, nevyvezla toto zboží či neumožnila vývoz tohoto zboží, do zahraničí.

8. Přechod nebezpečí škody na zboží

8.1. Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy je Kupující v prodlení s převzetím zboží.

8.2. Je-li zboží dodáváno Kupujícímu dopravcem, kterého zajistil Kupující, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží včetně nebezpečí ztráty zboží okamžikem převzetí zboží tímto dopravcem od Prodávajícího.

8.3. Pokud dojde ke vzniku škody na dodaném zboží po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu za dodané zboží, ledaže Prodávající způsobil vznik škody porušením svých povinností.

9. Nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím

9.1 Předchází-li zaplacení kupní ceny předání zboží Kupujícímu, přechází vlastnické právo na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Ve všech ostatních případech přechází vlastnické právo na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Kupující výslovně prohlašuje, že je s touto podmínkou seznámen a že bude se zbožím po jeho dodání až do okamžiku zaplacení kupní ceny tohoto zboží nakládat takovým způsobem, aby nebyla dotčena práva a oprávněné zájmy Prodávajícího.

10. Odpovědnost za vady zboží

10.1. Veškeré zboží je dodáváno v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v účinném znění. Prodávající je nositelem Certifikátu č. 231/2000 vydaného TZÚS s.p., certifikační orgán č. 3001, který potvrzuje shodu systému řízení jakosti pro proces výroby stavebních materiálů s normou ČSN EN ISO 9001. Jednotlivé doklady vztahující se ke zboží, jako jsou atesty, prohlášení o shodě nebo certifikáty, jsou uloženy u Prodávajícího a na žádost Kupujícího mu budou předloženy.

10.2. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

10.3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady a jeho prodejem není porušováno právo třetí osoby.

10.4. Pokud Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku, a/nebo je-li záruka za jakost stanovena platnými právními předpisy, Prodávající odpovídá za to, že zboží bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti dle čl. 10 odst. 10.2. VOP.

10.5. Zjevné vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího ihned při dodání zboží a vyznačit je na dodacím či expedičním listu, ostatní vady pak bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným Prodávajícímu.

10.6. Shledá-li Prodávající oprávněnost uplatněného nároku z odpovědnosti za vady dodaného zboží, dohodly se smluvní strany, že Kupující je oprávněn uplatnit nejprve nárok na odstranění vad zboží. Prodávající je povinen do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění tohoto nároku Kupujícího odstranit faktické a právní vady zboží, případně dle své volby namísto odstranění vad zboží dodat zboží bezvadné. Nesplní-li Prodávající svou povinnost uvedenou v předchozí větě čl. 10. odst. 10.6. VOP, dohodly se smluvní strany, že je Kupující oprávněn uplatnit nárok na odpovídající slevu z kupní ceny zboží.

10.7. Jestliže nebude Prodávajícím uznána oprávněnost uplatněného nároku Kupujícího z odpovědnosti za vady, smluvní strany se dohodly, že zboží bude za účelem posouzení jeho jakosti předáno akreditované zkušebně TZÚ Brno. Smluvní strany prohlašují, že budou vázány rozhodnutím této akreditované zkušebny. Náklady spojené s činností akreditované zkušebny hradí ta ze smluvních stran, v jejíž neprospěch svědčí výsledek zkušební činnosti a ověření jakosti předmětného zboží.

11. Zvláštní práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitelem

11.1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je ve vztahu k Prodávajícímu každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu (dále též „Spotřebitel“). Kupující, který není Spotřebitelem, bude v těchto VOP dále označován též jako „Podnikatel“. Tam, kde se ustanovení čl. 11 VOP ocitají v rozporu s jinými ustanoveními VOP, se postupuje dle úpravy v čl. 11 VOP.

11.2. Spotřebitel komunikující s Prodávajícím souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání, změně a rušení Kupní smlouvy, jakož i při výkonu práv a povinností z Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

11.3. Spotřebitel má právo v souladu s § 1829 OZ odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, došlo–li k uzavření Kupní smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím E-shopu) nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Kupní smlouvy, a jde-li o:

 • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

11.4. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen nést náklady spojené s navrácením zboží, jestliže zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, pokud dodané zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i v dalších případech upravených v § 1837 OZ.

11.6. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat formou písemného jednostranného právního jednání, které musí obsahovat níže tučným písmem uvedené údaje:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • v pravém horním rohu: název a adresu sídla Prodávajícího
 • Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy č. ________(*doplňte číslo Smlouvy)
 • datum uzavření Smlouvy
 • jméno a příjmení Spotřebitele
 • adresu Spotřebitele
 • podpis Spotřebitele
 • místo a datum podpisu Spotřebitele

Jednostranné právní jednání, kterým Spotřebitel odstupuje od Kupní smlouvy, je třeba zaslat na adresu: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., č.p. 176, 357 35 Vintířov.

11.7. Za účelem uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele je na internetových stránkách Prodávajícího, tj. www.liapor.cz, umístěn vzorový formulář. Využije-li Spotřebitel svého práva odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odeslání tohoto formuláře elektronickou cestou, je Prodávající povinen Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdit jeho přijetí.

11.8. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je dodržena, jestliže odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitelem odesláno Prodávajícímu před jejím uplynutím.

11.9. Využije-li Spotřebitel svého práva k odstoupení od Kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě, je Prodávající povinen Spotřebiteli vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo k oznámení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží dle Kupní smlouvy. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil při provedení těchto plateb, pokud Spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

11.10. Po odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být zasláno na adresu, resp. předáno na adrese, Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., Vintířov, 357 44.

11.11. Jestliže Spotřebitel zvolil při objednání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je povinen platbu vrátit až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

11.12. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a jiným způsobem než který byl nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží musí Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, a pokud možno i včetně originálního obalu.

11.13. Práva a povinnosti Prodávajícího a Spotřebitele ve vztahu k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ, přičemž na Spotřebitele nedopadá úprava obsažená ve čl. 10. odst. 10.6. VOP.

11.14. Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Spotřebitele, byť se projeví až později. Právo Spotřebitele zakládá i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího z případné záruky za jakost tím však nejsou dotčeny.

11.15. V případě, kdy je vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Spotřebitel své právo včas, má práva dle ustanovení čl. 11. odst. 11.17. VOP.

11.16. Vadným plněním, které zakládá podstatné porušení Kupní smlouvy, se rozumí takové plnění, o němž již při uzavření Kupní smlouvy Prodejce věděl nebo musel vědět, že by Spotřebitel Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

11.17. V případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

11.18. Spotřebitel nemůže pro vady plnění odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Spotřebitel věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Spotřebitel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Spotřebitel Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11.19. Neoznámí-li Spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy. Vadu věci je Spotřebitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, to platí i jedná-li se o skrytou vadu, jež musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po dodání zboží, nepostupuje-li Spotřebitel v souladu s větou druhou čl. 11. odst. 11.19. VOP pozbyde možnosti se s úspěchem domáhat práva z vadného plnění, a to jak u Prodávajícího, tak i případně soudně.

11.20. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle Prodávajícího, tj. Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., č.p. 176, 357 35 Vintířov. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11.21. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

11.22. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.23. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 11. odst. 11.22. VOP, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

11.24. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

11.25. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

11.26. Na právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem nedopadají ustanovení obsažená ve čl. 5. odst. 5.5. OP, a také čl. 6. odst. 6.5. a 6.6. OP.

11.27. Spotřebitel, má možnost se v případě sporů s Prodávajícím, vzniklých z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, obrátit ve snaze o jejich řešení na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (www.adr.coi.cz). Řízení před subjektem mimosoudního řešení sporů se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to v případě, kdy se nepodařilo spor mezi smluvními stranami urovnat smírně. Návrh je možné podat nejpozději do jednoho roku od chvíle, kdy Spotřebitel, uplatnil svůj nárok u Prodávajícího poprvé, přičemž Spotřebitel je povinen k podání návrhu doložit neúspěšnost svého pokusu řešit daný spor smírnou cestou s Prodávajícím a o uvedené záležitosti současně nesmí být již dříve rozhodnuto soudem, v rozhodčím řízení nebo jiným subjektem mimosoudního řešení sporů. Dozor v oblasti dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nad Prodávajícím provádí Česká obchodní inspekce.

12. Identifikační údaje, ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

12.1. V zájmu řádného plnění závazků z Kupní smlouvy je Kupující povinen Prodávajícího informovat o změně svých identifikačních údajů a o jakýchkoliv dalších změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na schopnost Kupujícího dostát svým závazkům, zejména je povinen Prodávajícího informovat o svém vstupu do likvidace a o zahájení insolvenčního řízení vůči svému majetku, vše ve smyslu platných právních předpisů.

12.2. Ochrana osobní údajů Kupujícího, resp. osob jeho jménem a/nebo v jeho zastoupení jednajících, které Prodávající získá v rámci komunikace s Kupujícím či při uzavírání, plnění, změně a rušení smluv s Kupujícím, zpracovává a uchovává Prodávající v souladu se Zásadami pro zpracování osobních údajů společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., dostupnými na webové adrese: https://www.liapor.cz/assets/d...

13. Doručování

13.1. Veškeré právní jednání činěné při uzavírání, změně, rušení a plnění Kupní smlouvy v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, telefaxovým přenosem dat, dálnopisem, elektronickou poštou či za použití doručovatelských služeb poskytovaných oprávněnými osobami, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

13.2. Adresami pro doručování při plnění Kupní smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví Kupní smlouvy.

13.3. V případě změny sídla, bydliště či adresy pro doručování jsou smluvní strany Kupní smlouvy povinny se bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1. V případě vzniku sporu Prodávajícím a Podnikatelem, vyplývajícího z plnění Kupní smlouvy, jehož předmětem bude plnění v částce přesahující 1.000.000,– Kč, budou takové spory řešeny a rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, a to podle jeho jednacího řádu třemi rozhodci.

14.2. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich obchodní tajemství té které smluvní strany, a s nimiž se navzájem seznámí při plnění Kupní smlouvy.

14.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené Kupní smlouvou, které nejsou výslovně upraveny Kupní smlouvou, se podpůrně řídí těmito VOP. Prodávající si vyhrazuje právo měnit VOP. V případě, kdy Prodávající využije svého práva změnit VOP, je povinen nejpozději 30 dnů přede dnem zániku platnosti stávajících VOP doručit Kupujícímu v písemné formě nové VOP, které současně musí obsahovat datum jejich vstupu v platnost. Kupující prohlašuje, že souhlasí s uvedenou formou změn VOP, přičemž má právo od Kupní smlouvy písemně odstoupit, pokud se změnou VOP nesouhlasí, a to do 3 měsíců ode dne platnosti dané změny VOP.

14.4. Tyto obchodní podmínky umožňují Spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

14.5. Právní vztahy neupravené výslovně Kupní smlouvou ani podpůrně těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění.

14.6. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP nebo jejich část ukáže jako neplatné nebo nevynutitelné; stane se neplatným či nevynutitelným; bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem; nemá tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo jejich částí.

14.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2022

V případě zájmu o naše produkty, nebo jakýchkoliv dotazů, nás kontaktujte